Procedura recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa przygotowana została na podstawie zaleceń zawartych w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Artykułom nadesłanym do publikacji i spełniającym wymogi formalne zawarte w umieszczonych na stronie internetowej czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa informacjach dla autorów zostaje nadany numer identyfikacyjny.

Decyzją Redaktora Naczelnego artykuł zostaje przekazany do recenzji do dwóch recenzentów afiliowanych poza jednostką macierzystą, tj. poza Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, wg modelu double-blind review process, zgodnie, z którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Artykuły wysyłane są do recenzentów drogą mailową. Recenzenci przygotowują recenzję w ciągu 4 tygodni od dnia wysłania artykułu drogą elektroniczną.

Wszystkie recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, w języku polskim (w przypadku recenzentów krajowych) lub w języku angielskim (w przypadku recenzentów zagranicznych).

Recenzent sporządza opinię na temat artykułu oraz wypełnia formularz recenzencki. W przypadku koniczności uzupełnienia artykułu, naniesienia poprawek wynikających z opinii recenzenta do Autora przesyłany jest arkusz recenzji. Autor ma 1 tydzień na naniesienie poprawek i odesłanie poprawionego artykułu do redakcji.

Recenzent przesyła recenzję drogą mailową na adres czasopismowaibn@gmail.com. Nazwa pliku powinna zawierać numer identyfikacyjny artykułu nadany przez Redakcję (np.recenzja1-2012). Recenzja nie może zawierać podpisu ani żadnych danych pozwalających na identyfikację tożsamości Recenzenta.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym przekazanie artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Ostateczną decyzję o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy recenzji i uwag w nich zawartych oraz końcowej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są jawne.