Ghostwriting/guest authorship

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship”
(opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Aby przeciwdziałać „ghostwriting” i/lub „guest authorship” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji), redakcja czasopisma Język. Religia. Tożsamość wprowadza następujące rozwiązania:

Autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia:

    • wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
    • informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów poprzez podpisanie oświadczenia (oświadczenie do pobrania/*doc).

Oświadczenie może być przesłane (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu pracy do druku) drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną.

Poprzez wersję elektroniczną oświadczenia rozumie się skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: wydawnictwo@ajp.edu.pl

W wersji tradycyjnej (poczta) oświadczenie powinno być przesłane na adres:
Wydawnictwo Naukowe
Akademii im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

„Gghostwriting” i/lub „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, redakcje publikacji naukowych itp.)